"ENCONTROS DE BANDA DESEÑADA NA MARIÑA" I.E.S. Perdouro -Burela-

01/12/11

Bases do concurso dos IV encontros


CUARTOS ENCONTROS DE BANDA DESEÑADA NA MARIÑA
CONCURSO DE CREACIÓN
BASES
A Biblioteca do IES Perdouro de Burela convoca o CONCURSO DE BANDA DESEÑADA dentro dos CUARTOS ENCONTROS DE BANDA DESEÑADA NA MARIÑA,no que rexerán as seguintes bases:
 1. Poderán participar neste concurso todas as persoas interesadas, existindo as seguintes categorías:
 • Libre ou aberta. Poderá participar calquera persoa que non gañara en anos anteriores nesta categoría.
 • Categoría escolar para alumnos de 15 ata 18 anos.
 • Categoría escolar para alumnos ata 14 anos.
 1. Cada obra so poderá presentarse nunha das categorías.
 2. O tema será libre, con textos en galego. Cada autor/a poderá presentar as obras que considere oportunas, non premiadas noutros concursos.
 3. Os traballos terán que ser orixinais, cunha extensión máxima de catro páxinas, a cores ou en branco e negro. A técnica é libre. Os traballos presentaranse con dimensións DIN A-4.
 4. A autoría poderá ser individual ou de dúas persoas: debuxante e guionista. O estilo, tratamento e xénero serán libres. O contido das obras non poderá atentar contra a integridade das persoas.
 5. Os traballos presentaranse baixo plica: en sobre pechado no que figurará na parte exterior o título ou lema e a categoría na que participa; no interior do sobre indicarase:
 • Título da obra.
 • Nome e apelidos do/a concursante (imprescindible)
 • Fotocopia do D. N. I
 • Centro educativo (no caso das categorías escolares)
 • Domicilio e teléfonos de contacto.
 1. Os traballos enviaranse a:
IES Perdouro
Rúa do instituto s/n
27880 Burela (Lugo)
 1. O prazo da presentación dos traballos remata o 20 de marzo do 2012.
 2. Os premios serán os seguintes:
 • Categoría Libre ou Aberta:
1º Premio: Ordenador portátil e tableta dixitalizadora.
2º Premio: Tableta dixitalizadora.
 • Categorías escolares:
1º Premio: Colección de bandas deseñadas e material de pintura.
2º Premio: Colección de bandas deseñadas e material de pintura.
 • Publicación das obras seleccionadas polo xurado nas diferentes categorías.
 1. O xurado poderá declarar os premios desertos.
 2. Os traballos premiados pasarán a ser propiedade do IES Perdouro. O resto dos traballos poderán ser recollidos no Centro nun prazo non superior a un mes, despois desa data, pasarán a ser propiedade do IES Perdouro.
 3. A participación neste concurso implica a aceptación destas bases. Os casos non previstos nestas bases serán resoltos a criterio da organización.
IES Perdouro
Rúa do instituto s/n
27880 Burela (Lugo)
Teléfono: 982 575098
ies.perdouro@edu.xunta.es
bandadesexada@gmail.com 

Ningún comentario:

Publicar un comentario